DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Shabei Fenrim
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 26 August 2018
Pages: 420
PDF File Size: 11.63 Mb
ePub File Size: 7.91 Mb
ISBN: 118-4-96186-214-1
Downloads: 87750
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zululkree

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo.

Ngwana o sa leleng o swela tharing. Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso. Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule. Gantsi ditiro tsa motho tse di molemo di bonwa a sule.

Moloi ga a mmala. Mmolai wa motho ga a itsiwe. Bana mamphorwana maatlhamela babolai. Bana ga ba itse babolai ba bona. Bana ba tadi ba bonwa ka mereto.

Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona. Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie. Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona. Ditau ga di adimane meno Batlhabani ga ba adimanwe. Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Monna nku o lelela teng. Monna o kgona go itshokela kutlobotlhoko go gaisa mosadi le ngwana.

Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Kgaka-kgolo ga ke na mebala, mebala e dikgakaneng. Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona. Khumo le lehuma di lala mmogo.

  LYSSNANDETS OCH SEENDETS VILLKOR PDF

Mohumi a ka nna a humanega nako nngwe le nngwe mme mohumanegi a huma. Setsetse se bolawa ke namane. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo matshwenyegong. Motshega-kgarebe ke moenyadi Motho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira.

Bontlenyane bo se bosi. Bontle jwa motho ga se gantsi bo supang pelontle ya gagwe. Ga le fete kgomo la tlhaba motho. Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo. Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo. Ngwana fa a bua selo se se mo fetang gantsi o a bo a utlwile bagolo.

Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye. Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka.

Motho yo o gagapang ditiro ga a nke a di kgona. Korwe ga ke je ke bapalela tsetse. Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja. Sejo phofu se a welwa.

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Sejo ga se bonwebonwe fela ka moo se tshwanetse go somarelwa. Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa. Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe.

Tshukudu e feta marwana dipounama di botlhoko. Kgora e ntsi thata. Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng.

Phiri e sola boa mokgwa ga e o latlhe. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe.

Diane – Wikipedia

Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tla utlwa wa manong. Ngwana yo o nyatsang molao wa batsadi o tsena mo mathateng. O se bone thola borethe teng ga setsana go a baba.

Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo. Kgori e bona lee lerapo ga e le bone. Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sona. Go botoka go ikanya se o nang le sona go na le se o se solofelang. Motho ke motho ka batho ba bangwe. Ga go na motho yo oka iphetsang. Motho naka lwa tholo, taa a matswapetswape ga a itsewe e se naga.

Go thata gore o kare o dixne motho le maikaelelo a gagwe le fa a ka iponatsa a siame. Maano ga a site go sita a loso. Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Tlhotsa-pele ga se e swapele.

  CHRISTIAN THIBAUDEAU LIVRE NOIR PDF

Go ka nna ga siane motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Meno-masweu polaya e tshega. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata.

Kgosi thothobolo e olela matlakala. Dilelo tsotlhe di rolelwa kwa kgosing kgotsa kwa moeteledipeleng. Diselammapa ga di ratane. Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana.

Sections of this page. Email or Phone Password Forgot account? Celia Sestwana Personal Blog. The Voice Newspaper Botswana. Go botoka go nna le selo sa gago go na le diqne adima gongwe go kopa Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Bana ga ba itse babolai ba bona Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Khumo segwagwa e a pharuma.

Khumo ga e nnele ruri mo mothong Ga se wetswana bana ba gotsa batsadi ba bona Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Tiro e botlhofo e pataganetswe. Setoto se bitsa manong. Kwa kgora e leng teng batho doane kokoanela teng Lore lo ojwa lo sa le metsi.

Ngwana o rutwa molao a sa le monnye. Thebe ya sebodu ke loleme. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.

Noticeboard

Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata Ga go ntlo e e sa neleng. Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona. Goo-rramotho go thebe phatswa Ga go na tulo e e gaisang legae.