BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Vulrajas Faegar
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 25 August 2012
Pages: 312
PDF File Size: 16.35 Mb
ePub File Size: 13.86 Mb
ISBN: 475-3-70997-486-4
Downloads: 62774
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshunos

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.

Please help us to share our service with parin friends.

Udio pojedinih komponenti u produktima sagorijevanja Trougao sagorijevanja za dato gorivo — Ostwaldov trougao Koeficijent konvekcije na strani produkata sagorijevanja Koeficijent konvekcije na strani zraka Ostwaldov trougao sagorijevanja Slika 1.

I-t dijagram Slika 2. Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Slika. Koridorni raspored cijevi Slika7. Koridorni raspored cijevi Slika 7. Procenutalni sastav produkata sagorijevanja u jotlovi od lambda Tabela 1.

Entalpije produkata sagorjevanja Tabela 2.

Laki ozid Tabela 2. Kotlovski gubici Tabela 4. Sastav goriva 4 1. UVOD Parni,vrelovodni i drugi koltovi su po svojoj koncepciji, namjeni, velicini, parametrima i nizu drugih karakteristika tako razliciti da se mogu klasifikovati na mnogo nacina.

U odnosu na pokretljivost, kotlovi se mogu podijeliti na: Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna. Nalaze se u transportnim sredstvima brodski kotlovi — glavni i pomocni, lokomotivski kotlovi itdu pokretnim termoblokovima osposobljenim za drumski ili sinski saobracaj i slicno. Prema namjeni se kotlovi brodskk podijeliti na cetri osnovne grupe: Kotlovi utilizator Energetski kotlovi ili generatori pare predstavljaju energetski izvor u termoelektranama, to jest, jedan od posrednika u pretvaranju hemijske energije goriva u elektricnu.

Oni su najveci po jedinicnoj snazi odnosno kapacitetu produkciji pare ,a po ukupnoj instalisanoj snazi nadmasuju snagu ostalih kotlova.

Industrijski kotlovi sluze za snadbijevanje raznih industrijskih tehnoloskih procesa parom, a cesto i za proizvodnju elektricne energije posredstvom pqrni sa protivpritiskom motlovi kondenzacionih turbina sa oduzimanjem pare.

Posto je kombinovana proizvodnja elektricne i toplotne energije veoma racionalna, moze se ocekivati da ce ovakvih postrojenja biti sve vise. S obzirom na nisku energetsku iskoristenost primarne energije, ovakva postrojenja koylovi se smatrati privremenim rjesenjima, koja treba sto prije, cim se steknu neophodni uslovi, zamjeniti objektima za kombinovanu proizvodnju toplotne i elektricne energije.

Kotlovi utilizatori namjenjeni su koristenju otpadne toplotne energije, to jest, potpuno ili djelimicno sagorjelih produkata sagorijevanja iz procesa u industriji. S obzirom da je raspoloziva kolicina otpadne toplote kod mnogih procesa vremenskih neujednacena, kotlovi utilizatori se ponekad snadbijevaju i sopstvenim lozistima,kako bi mogli da zadovolje potrebe za parom. Kotlovi se mogu podijeliti i prema zapremini vode koju sadrze,odnosno jedinicu kapaciteta ili grijne povrsine, na dvije velike grupe: Parni kotlovi sa velikom vodenom zapreminom 2.

Psrni kotlovi sa malom vodenom zapreminom 1 Grupa kotlova sa velikom vodenom zapreminom pripadaju prije svega cilindricni kotlovi zastarjele konstrukcije sa plamenim i dimnim cijevima od kojih se danas zadrzao samo takozvani stimblok Steamblock kotao.

Parnim kotlovima sa malom vodenom zapreminom pripadaju one konstrukcije kod kojih mjesavina vode i pare struji kroz cijevne sistema razlicitih konstrukcija. Kao podloga za klasifikaciju moze da posluzi i sistem cirkulacije radnog medija, pa se po ovom osnovu svi parni kotlovi dijele na: Parne kotlove sa prirodnom brodsji 2. Parne kotlove sa prinudnom cirkulacijom 3. Protocne parne kotlove Kod kotlova prve grupe, cirkulacija mjesavina vode i pare u isparivackom sistemu vrsi se na racun napora stvorenog kao posljedica razlike gustina radnog fluida u spusnim i podiznim cijevima, visinske razlike i sile gravitacije, dakle prirodnim putem.

  CAMPINGPLATZVERORDNUNG NRW PDF

Kao pokretacka sila kod kotlova sa prinudnom cirkulacijom koristi se napor cirkulacione pumpe, tako da kod njih nije bitna zavisnost od razlike gustina i polozaja isparivackog sistema.

Ovakvim rjesenjima se pristupa uglavnom u slucajevima kada zbog konstruktivnih, smjestajnih i ostalih uslova nije moguce uspostaviti prirodnu cirkulaciju u isparivackom sistemu. Kod protocnih kotlova se svi procesi koji se odvijaju na strani prijemnika toplote odvija uzastopno, pri prinudnom strujanju radnog fluida kroz cijevne sisteme kotla. Osnovna osobina ovih kotlova brodsii da u isparivacu nema cirkulacije, nego se isparavanje odvija u jednom pravcu radnog fluida.

Muris Begić Parni Kotlovi II

Vrste kotlova prema cirkulaciji radnog medija a Kotao sa prirodnom cirkulacijom; b Kotao sa prinudnom cirkulacijom; c Protocni kotao 1. Isparivac podizne cijevi kod prirodne cirkulacije6.

Ozraceni pregrijac pare, 8. Kako je pretezan broj reakcija pri sagorijevanju cvrstih goriva heteogen kako se one mijenaju po vremenu i mjestu, procesi koji se odvijaju su vrlo slozeni, tako da izazivaju brojne poteskoce. Cvrsta goriva mogu da sagorijevanju u nepokretnom sloju, lebdecom fluidizovanom sloju, u letu i vrtlogu, sto zavisi od velicine kotla i niza drugih okolnosti vezanih za njihov kvalitet.

Ložište (kotao) – Wikipedija

Suprotna sema, kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh odozdo 2. Vertikalna unakrsna sema kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh sa strane 4.

Obrnuta paralelna sema kod koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1. Seme sagorijevanja cvrstih goriva u sloju a.

Kroz ove kanale struji nagore zapaljiva gasna smjesa koja se sastoji od vazduha, produkata kotlovii koksnog sloja i produkata djelimicne gasifikacije isparavanje volatila. Produkti sagorijevanja smanjuju koncentraciju zapaljivih gasova u smjesi, ali znatno povecavaju njenu temperaturu, sto dovodi do intenzifikovanja gasifikacije u gornjim slojevima i do povecanja koncentracije zapaljivih gasova, zbog cega se paljenje smjese vrsi u sloju. Skica resetke za sagorijevanje cvrstog goriva Gorivo na ravnoj iotlovi se tokom procesa sagorijevanja zbog dejstva sile gravitacije i smanjenja zapremine sagorijelog dijela sloja pomjera nanize.

Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. U zoni koja se nalazi ispod svjezeg goriva 2 dolazi do izdvajanja volatila i paljenja sloja.

U sljedecoj zoni 3 vrsi se sagorijevanje fiksnog ugljenika, psrni jest, goriva iz kojeg su se izdvojili volatili. U cetvrtoj zoni 4 nalazi se sljaka koja se hladi vazduhom i koja stiti elemente resetke resetnice od velikih toplotnih opterecenja. Zone procesa sagorijevanja cvrstog goriva u sloju 1. Parni kotao sa jednim bubnjem i sagorijevanjem u letu 5 1. Danas njen razvoj, u svoja dva osnovna tipa po broju instalisanih jedinica globalno prevazilazi prethodnu tehnologiju.

Moze se smatrati da je tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju dostigla svoju punu zrelost za industrijsku primjenu. U upotrebi su dva tipa kotlova sa sagorijevanjem u fluidiziranom sloju u kojima se koriste tehnologija mjehurastog fluidizovanog sloja engl. Konstrukcija postrojenja ;arni sagorijevanje BFB Oba pomenuta tipa kotlova se mogu izvesti kao jedna od dvije vrste primjenjene tehnologije: Tipicna konfiguracija BFB postrojenja prikazana je na slici 1.

Gorivo i sorbent se uvode u loziste iznad ili ispod fluidiziranog sloja. Tokom sagorijevanja se smanjuje masa cestica sagorijevanjem i usitnjavanjem i one bivaju odnesene iz sloja i lozista. Konstrukciona sema kotla na sagorijevanje u fluidiziranom sloju na atmosferskom pritisku Iznad sloja se cesto dovodi i sekundarni zrak za postizanje vece ucinkovitosti postepenog sagorijavanja sto istovremeno snizava temperaturu i stvaranje azotnih oksida NOx.

Ostatak su sljaka i inertni materijal koji je bio prisutan u gorivu. Konstrukciona sema kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju na atmosferskom pritisku prikazana je na slici 1. Utjecaja na efikasnost nema zbog intenzivnog mijesanja i recikliranja cvrstih cestica u lozistu. Recikliranje, odnosno kruzenje cirkulacija cvrstih cestica kotllvi lozistu je, osim naravno vece brzine fluidizacije, osnovna je razlika u odnosu na BFB tip lozista.

  2003 HONDA CIVIC OWNER MANUAL PDF

Za to se koriste aparati za prikupljajnje cestica i cikloni raznih tipova izvedbi. Bez obzira na intenzivno odnosenje materijala iz lozista njegova temperatura ostaje jednolika zbog toga sto maseni protok recikliranih cvrstih cestica, samo neznatno nize temperature od one u lozistu, visestruko premasuje maseni protok fluidizatora, nove kolicine goriva, sorbenta i kotllvi materijala.

U svrhu postizanja jednolikog sagorijevanja ali i snizenja emisije NOx iznad dna lozista se uvodi sekundarni zrak za izgaranje tzv. Brodxki pepela provodi se najvecim dijelom iz mase odnesene iz lozista sa produktima sagorijevanja u ciklon, a samo neznatan dio iz sloja. Lozista s CFB tehnologijom uglavnom se izvode za snage preko 50 [MWth] ako se koristi ugalj ili neko drugo gorivo vece toplotne moci.

Vrijeme zadrzavanja cestica u lozistu iznosi 10 do 20 sekundi. Veci dio cestica kroz ciklus povrata u loziste prolazi od 10 do puta sto zavisi od njihove velicine i izabrane brzine sagorijevanja. Konstrukciona sema parnog kotla sa sagorijevanjem u cirkulacionom fluidiziranom sloju Efikasnost ciklona je veoma vazna za odrzavanje pravilnog pogona CFB lozista jer utice na potrosnju goriva, sorbenta, zadrzavanje SO2, produkciju NOx te cjelokupni toplotni bilans lozista.

Sagorijevanje u cirkulacionom fluidiziranom sloju bgodski. Emisija oksida sumpora smanjuje se dodavanjem sredstva za vezivanje sumpora krecnjak, dolomit, krec direktno u fluidizirani sloj. ACFBC tehnologija vrlo je pogodna za parnu ugljeva niskog kvaliteta sa visokim sadrzajem pepela, promjenjivih karakteristika sagorijevanja, i za ugljeve koji se tesko melju do granulacije fine prasine.

Toplotni stepen iskoristenja ACFBC postrojenja cesto je nizi od klasicnih za 3 do 4 procenta zbog toplotnih gubitaka u ciklonu i zbog koristenja niskokvalitetenih goriva. Djelomicna gasifikacija je proces devolatilizacije sa ciljem proizvodnje serije zamjenskih goriva dekompozicijom uglja u jednostavnije komponente na relativno niskim temperaturama od [o C] do [o C] i na pritisku 1 do 2 [bar]. Koks se koristi kao gorivo za sagorijevanje u fluidizovanom sloju, a tecni i gasovoti hidrokarbonati se nakon preciscavanja koriste za dodatno sagorijevanje u komori gasne turbine koja pogoni generator elektricne struje slika 1.

Dodatna prednost je i mogucnost povecanja ulazne brosski gasne turbine. Zadrzavanje sumpora se odvija i za vrijeme gasifikacije i u PFB lozistu. Toplota iz gasne turbine se preko kotla za povrat toplote HRSG koristi za zagrijavanje napojne vode od ekonomajzera do pregrijaca. Osim toga FBHE se koristi i za regenerativno zagrijavanje pare iz visokotlacnog dijela parne turbine. Sagorijevanje u fluidiziranom sloju PFBC 1. U zavisnosti od agregatnog stanja u kojem se nalaze reaktanti, razlikuju se homogene reakcije i heteregoene reakcije.

Kako su stehiometrijski odnosi a,b,c i d konstantne velicine, brzina hemijske reakcije moze se definisati ili preko brzine potrosnje goriva vazduha ili preko brzine stvaranja produkata sagorijevanja. Kako u lozistu vladaju visoke temperature i relativno nizak pritisak produkata sagorijevanja, onda se produkti sagorijevanja mogu smatrati idealnim gasovima za koje vaze sljedece postavke: Brzina hemijske reakcije u zavisnosti je od koncentracije reaktanata i produkata sagorijevanja data je kao: Hemijski proces obavljace se sve do ravnoteznog stanja koje znacajno zavisi o temperaturi na kojoj se reakcija obavlja.

Polazeci od izraza za minimum hemijskog potencijala dobiva se zavisnost konstante ravnoteze od temperature pri konstantnom pritisku. Kako ravnotezno stanje ovisi od temperature reakcije, a ova opet od ravnoteznog stanja, onda je proracun temperature sagorijevanja potrebno obavljati simultano uz proracun ravnoteznog stanja.

Na temperaturama koje sagorijevanjem uobicajenih goriva vladaju u lozistima kotlova i peci, prisutni su sljedeci procesi disocijacije: