AMICA OPTIMUM 600 INSTRUKCJA PDF

pacific-rim-italianp-torrent, %-]]], obsugi-pralki-amica-optimum instrukcja-obsugi-pralki-amica-optimum bine yakın kişi ise evsiz durumda. jpg instrukcja pralki amica optimum frhyv48 Pobierz instrukcja pralki amica. Use a power setting no higher than watts. Always place the popcorn bag .. The automatic programme makes the optimum setting. You can choose from 1.

Author: Sajind Nataur
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 15 August 2009
Pages: 429
PDF File Size: 11.80 Mb
ePub File Size: 18.14 Mb
ISBN: 187-9-84976-487-8
Downloads: 90716
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mocage

Main page Brands Categories Search. On this page you can get: All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

After downloading the file, save it optimm safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. Pdf file can be able to view any time also in “offline state” without internet connection. We hope, that this document of instructions for use will help you. PDF Click to preview. If this file was helpful. Wir weisen Sie darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme genau zu lesen. PL Szanowni Pastwo, Chlodziarko-zamraarka Amica to polczenie wyjtkowej latwoci obslugi i doskonalej efektywnoci.

Kade urzdzenie przed opuszczeniem fabryki zostalo dokladnie sprawdzone pod wzgldem bezpieczestwa i funkcjonalnoci. Prosimy Pastwa o uwan lektur instrukcji obslugi przed uruchomieniem urzdzenia. Chlodziarko-zamraarka przeznaczona jest wylcznie do uytku domowego. Producent zastrzega sobie moliwo dokonywania zmian nie wplywajcych na dzia la nie urzdzenia.

Dopuszczalne s zmiany w wyposaeniu, wystroju wewntrznym i zewntrznym wyrobu, nie wply wa j ce na optumum funkcjonalno i bezpieczestwo. EN Dear Customer, This fridge-freezer combines exceptional user-friendliness and excellent efficiency.

AMICA UKS Fridge/ Refrigerator download manual for free now – 3AC2F |

Prior to dispatch, each unit was carefully checked for its safety and operating capabilities. Before starting the appliance, please read this Operating Manual carefully Note!

This fridge-freezer is intended for household use only. The manufacturer reserves the right to introduce modifications, which do not affect the operation of the appliance.

NL Geachte Klant, De vriezer biedt u een verbinding van makkelijke bediening en uitstekende efficiency. Elk apparaat, voordat het de fabriek uitgaat, wordt nauwkeurig gecontroleerd op het gebied van veiligheid en functionaliteit.

Wij adviseren om deze handleiding aandachtig te lezen, voordat u het apparaat in gebruik neemt. De inztrukcja is alleen voor thuisgebruik bestemd. Producent optimumm zich het recht voor op veranderingen die de functie van het apparaat niet beinvloeden.

Wijzigingen in de uitrusting, binnen- en buiten inrichting van het product, die zijn werking en veiligheid niet aantasten, zijn toegelaten. Diese optimu, nur von einer autorisierten Fachwerkstatt ausgewechselt werden. Nicht am Kabel, sondern immer am Netzstecker ziehen. Die Flaschen und Dosen platzen!

Nicht di- rekter Sonnenbestrahlung aussetzen. Dieses Rohr darf weder gebogen noch geknickt werden. Das Gefriergut sollte kleinportioniert sein. Polyethylen- und Aluminiumfolie sind am besten geeignet. Die Entste- hung einer Eisschicht von mehr als 10 aica muss vermieden werden. Was bedeuten die Sterne?

  BEEJ NETWORKING GUIDE PDF

Um dies zu verhindern, sollte diese mit Hilfe instrukcjja mitgelieferten Reinigungsinstruments vorsichtig durchstochen werden Abb. Dieser wird abgetaut, das Wasser sammelt sich in der Auffangvorrichtung. Nicht zulassen, dass das Wasser in die Bedien- blende oder Beleuchtung gelangt. Die eingesetzte moderne Technologie und die umweltfreundliche Isolation garantieren einen geringeren Energieverbrauch. Sie zeigt, in welcher Umgebungstemperatur d.

Nie naley po zwa la im bawi si urzdzeniem. Nie wol no im instrukcna na elementach wysuwanych i zawiesza si na drzwiach. Nie naley uytkowa jej w piwnicy, sieni, w nie ogrzewanym domku letniskowym jesieni i zim. Jeeli taka sytuacja za ist nia la wl cze nie urzdzenia moe nastpi min. Naprawy, wy ko ny wa ne przez oso b y nie posiadajce wymaganych kwalifikacji mog stanowi powane niebezpieczestwo amicw uytkownika urz dze nia. Puszki i butelki mog po p ka. Wytryskujcy czynnik chlodniczy jest palny.

W przypadku dostania si do oczu naley przepluka je czyst wod i wezwa natychmiast lekarza. Dziki temu produkty dluej zachowuj wieo. Ewentualne po zo stale reszt ki kleju mona usun delikatnym rodkiem myjcym. W przy pad ku ko niecz no ci ponownego prze woenia, chlodziarko-za mra ar k na le y zapakowa w ele men ty ze sty ro pia nu i fo li oraz za bez instrukvja czy tam kle j c. Odlczenie od zasilania lNaley ammica moliwo odlczenia urz dze nia od sieci elektrycznej, poprzez wyjcie wtyczki lub wylczenie wy lcz ni ka dwubiegunowego rys.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek manipulowanie cz cia mi agre ga tu. Rur ka ta nie moe by do gi na na, prostowana ani zwijana.

Uszkodzenie rurki ka pi lar nej przez uyt kow ni ka od bie ra mu pra wa wy ni ka j ce z gwarancji rys. Podlczenie zasilania lPrzed podlczeniem zaleca si ustawi pokrtlo regulatora temperatury na pozycj “OFF” lub inna powodujc odlczenie urzdzenia od zasilania Patrz strona z opisem sterowania.

Pokrtlo regulacji temperatury Regulacja temperatury Zmiana ustawienia pokrtla powoduje zmian temperatury w chlodziarko-zamraarce. Mycie usuwa naturaln ochron, dla te go lepiej umy warzywa bez po red nio przed spoyciem.

Amica FK268.3 S AA manual

Nie naley sto so wa opa ko wa szklanych. Najlepszymi ma te ria la mi s: Raz lub dwa razy do roku naley instrukcjaa oczyci, odkurzy. Urzdzenia bez funkcji automatycznego rozmraania, naley regularnie rozmraa.

Nie pozwoli na uformowanie si warstwy szronu o gruboci powyej 10 mm. Naley zawsze wymieni uszkodzon uszczelk. Nie jest ona wystarczajca do zamraania ywnoci. Pozwala na zamroenie instrukcj ywnoci o masie do 1 kg. W tej strefie naley przechowywa delikatne i latwo psujce si produkty jak: Tutaj najlepiej przechowywa maslo i sery.

W czasie odszraniania, wraz ze skro pli na mi, do otworu w rynience mog do sta wa si zanieczyszczenia. Moe to spo wo do wa zatkanie otworu. Przed przystpieniem do czysz cze nia naley bezwzgldnie odlczy urz dze nie od zasilania, poprzez wyjcie wtyczki z gniazdka sie cio we go, wy l cze nie lub wykrcenie bezpiecznika.

Nie wolno dopuci do tego, aby woda dostala si do panelu ste ro wa nia lub owietlenia. Mog one po wo do wa powstawanie mie sza nin wy bu cho wych, zawiera roz pusz czal ni ki mo g ce uszkodzi pla sti ko we czci urz dze nia, a nawet by szko dli we dla zdro wia. Uszczelk w drzwiach naley wyczyci czy st wod i wytrze do sucha. Odszranianie zamraarki lOdszranianie komory zamraania za le ca si polczy z myciem wyrobu.

  CONVERSATIONS WITH MANI RATNAM BOOK PDF

Aby odszroni komor zamraarki, na le y: Zle ustawienie pokrtla regulacyjnego Temperatura otoczenia jest wiksza lub mniejsza od temparatury podanej w tabeli ze specyfikacj techniczn urzdzenia. Natomiast zastosowana nowoczesna technologia i przyjazna dla rodowiska izolacja powoduje niskie zuycie energii. Wymiana przewodu zasilajcego – przylczenie typu Y. Takie oznakowanie informuje, e sprzt ten, po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany lcznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego.

Uytkownik jest zobowizany do oddania go prowadzcym zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje ona, w jakiej temperaturze otoczenia tj. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidlowym po st po wa niem z wyrobem. Do not allow them to play with the appliance.

They must not climb inside the drawers and swing on the doors. Do not use it in the cellar, unheated summer cottage during autumn and winter. Should such a situation 6000, the appliance should be switched on after minimum 2 hours from its re-placement in the right position fig.

Do not pull on insgrukcja cord, but hold the body of the plug instead. Repairs car- ried out by persons who do not have the required qualifications may result in serious danger for the user of the appliance.

The cans and the bottles may explode. The refrige- rant is flammable. If the refrigerant makes contact with the eyes, rinse them with clean water and call for medical assistance immediately. Anti-bacteria System The Antibacteria System protects foods and products inside the- refrigerator from bacteria and mould which may cause optimu smells and shorten storage time.

The Antibacteria System prolongs the freshness of food. The special material used to construct the fridge liner prevents bacterial, microorganism and mould growth. Any remaining adhesive stains may be removed with a mild washing agent. Do not throw away the polystyrene elements of the packaging. If it is necessary to transport the fridge-freezer, pack it in the polystyrene nistrukcja and film as well as protect ing it with scotch tape Clean the interior surface of the fridge- freezer and the elements of the equipment with a washing agent dissolved in lukewarm water, then wipe it dry.

Place the fridge-freezer on an even, flat and stable surface, in dry, aired and shaded room, far from the heat sources such as: